Křesťanské hodnoty
Otevřenost
Respekt ke klientovi
Diskrétnost
Odbornost
Nestrannost

Ochrana osobních údajů

„Ať kdokoli, koho přijmete, od vás odchází lepší a šťastnější. Buďte živým výrazem Boží dobroty: svou tváří, něžností v očích, láskou ve svém úsměvu, přízní ve vašem pozdravu…“

~ Matka Tereza ~

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno, IČO 02688794, je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále „obecné nařízení“ a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Kontaktní adresa správce

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno, Veveří 462/15, 602 00 Brno, tel.: (+420) 739 450 034, e-mail: poradna@kpppb.cz, ID datové schránky: jf59tsb.

Naše poradna jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení, a je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Zdeněk Novák, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno, Veveří 462/15, 602 00 Brno, tel.: (+420) 543 214 714, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz, ID datové schránky: jf59tsb.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem poskytování poradenských služeb ve školství.

Bližší informace k jednotlivým účelům, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

Právní základ zpracování

Vaše nezbytné osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme zejména na základě plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, dále na základě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

V odůvodněných případech mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení. V případě, kdy nezbytnost tohoto zpracování nastane, bude o něm informováni prostřednictvím tohoto sdělení.

Zpracování na základě souhlasu

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje Váš svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti a způsobu jak udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Předávání a uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu příjemcům, kterým jsme povinni tyto údaje poskytnout v rámci plnění zákonných povinností stanovených nám příslušnými právními předpisy (např. Česká školní inspekce, MŠMT). Jiným subjektům bez Vašeho vědomí a souhlasu osobní údaje nepředáváme.

Ve vymezených případech můžeme využívat ke zpracování Vašich osobních údajů externího zpracovatele, se kterým je však vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle čl. 28 obecného nařízení. Tato smlouva specifikuje pokyny pro zpracování a povinnosti zpracovatele a poskytuje tak Vašim osobním údajům takovou míru zabezpečení, jako bychom tyto údaje zpracovávali sami.

Při zpracování osobních údajů nedochází z naší strany k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Práva subjektu údajů a způsoby jejich uplatnění

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakty jsou uvedeny výše, a to těmito způsoby:

  • písemně na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů,
  • v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na adresu pověřence nebo na naši elektronickou podatelnu,
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,
  • osobním předáním písemné žádosti v sídle poradny; z důvodu identifikace žadatele mějte, prosím, svůj doklad totožnosti s sebou.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Mgr. Ladislav Smékal, MBA, DBA
ředitel

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

PO
ÚT
ST
ČT
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 14:30

KONTAKTY

www.kpppb.cz
poradna@kpppb.cz
+420 739 450 034
ID DS: jf59tsb

 

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2015-2023

Logo Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo

Logo