Křesťanské hodnoty
Otevřenost
Respekt ke klientovi
Diskrétnost
Odbornost
Nestrannost

Naše služby

„Ať kdokoli, koho přijmete, od vás odchází lepší a šťastnější. Buďte živým výrazem Boží dobroty: svou tváří, něžností v očích, láskou ve svém úsměvu, přízní ve vašem pozdravu…“

~ Matka Tereza ~

Úvod

Psychologické a speciálně pedagogické služby jsou primárně určeny dětem, mládeži, rodičům, zákonným zástupcům, pedagogům a další odborné i laické veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání v rámci křesťanských škol v regionu města Brna a Jihomoravského kraje, s přesahy do krajů sousedních, a taktéž klientele přicházející z dalších škol, se kterými má poradna uzavřenou dohodu o spolupráci. Sekundárně pak, s ohledem na výkonové kapacitní limity, je poradna k dispozici všem dětem, mládeži, rodičům, zákonným zástupcům a pedagogům, kteří o službu požádají.

Poskytované služby jsou zaměřeny především na psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, poradenství, prevenci a intervenci.

Při všech těchto činnostech, stejně tak jako při doporučování nápravných postupů, podpůrných opatření a řešení, je zohledňována formulovaná zakázka klienta, jeho obtíže a potřeby, věk, vývojové stadium, školní zařazení i osobní situace.

Veškeré služby poskytujeme bezplatně, pokud není u konkrétní služby uvedeno jinak.

Služby obecně

 • komplexní nebo dílčí psychologická a speciálně pedagogická diagnostika a poradenství
 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb, příčin školní neúspěšnosti, specifických poruch učení a chování, pomoc při zvládání některých výukových anebo výchovných obtíží, poradenství při adaptačních nesnázích během nástupu do ZŠ a při přechodu mezi jednotlivými stupni školského systému
 • nastavení podpůrných opatření (PO) pro klienty se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zjišťování školní zralosti v souvislosti s doporučováním odkladu školní docházky či s předčasným nástupem do školy
 • doporučení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání
 • doporučení přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky
 • diagnostika a poradenství v oblasti rodinných vztahů ovlivňujících školské prospívání
 • poradenství při analýze vzdělávacího a kariérního směřování, nadání a profesních perspektiv
 • konzultace při ohrožení předčasným ukončením vzdělávání i navracení se do vzdělávacího procesu v pozdějším věku
 • diagnostika a poradenství při rizikovém chování
 • konzultace efektivních stylů učení
 • konzultace vztahů a klimatu ve třídě či rodině
 • podpora při řešení krizových životních situací, hledání, identifikace a stimulace zdrojů potřebných k jejich řešení
 • podpora a provázení při zvládání vztahových obtíží, emočních trápení a konfliktů (v rodině, třídě, vrstevnické skupině, páru…) i při osobních, adaptačních a jiných problémech
 • podpora harmonického rozvoje osobnosti, témata sebepoznání, sebepojetí a identity
 • doprovázení při stavech osobní nepohody, vnitřních dilematech, neporozuměních sobě či druhým
 • poradenské intervence a krátkodobější terapeutické vedení klientů a rodin s dítětem, žákem, studentem při problémech negativně ovlivňujících jeho vzdělávání

 

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

PO
ÚT
ST
ČT
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 14:30

KONTAKTY

www.kpppb.cz
poradna@kpppb.cz
+420 739 450 034
ID DS: jf59tsb

 

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2015-2023

Logo Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo

Logo